MAIS yttrar sig om kultursamverkansutredningen

Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) har lämnat in yttrande till betänkandet, Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun eller ”Kultursamverkansutredningen”. Förbundet har fokuserat yttrandet kring det faktum att musikarrangörerna står utanför medelstilldelningen och därför i praktiken också utanför kultursamverkansmodellen. Utredningen fokuserar på ökad samverkan mellan stat, region och kommun men bjuder inte in det fria kulturlivet.

Betänkandet lyfter fram att ”förslagen ska öppna för en utveckling där kulturen på ett annat sätt än i dag genomsyrar stora delar av samhällsverksamheten. Fler måste få möjlighet att ta del av en större mångfald av kulturyttringar än i dag. Kulturens ekologi är stadd i förändring och kulturpolitiken måste ge utrymme för denna dynamiska utveckling”.

MAIS anser att en förnyelse av kulturyttringar som ger ökad mångfald av uttryck och inkludering och som genomsyrar samhällsverksamheten kommer underifrån. Det är knappast våra institutioner eller stat, kommun och region som utvecklar nya uttryck för och hur musiken framförs, skapas, komponeras, improviseras eller förpackas. Det måste skapas mer delaktighet och resurser för det fria och ideellt organiserade kulturlivets strukturer att vara med i processen” för att Kultursamverkansmodellen ska utvecklas enligt ambitionerna och bidra till att kulturen når ut  i hela landet.

Läs hela remissyttrandet här >>

MAIS hemsida >>

Den här hemsidan använder sig av cookies, om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.